The Way To Remission In Severe Asthma

הערכת היעילות מהעולם האמיתי של מפוליזומאב בטיפול בחולי אסתמה חמורה

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי נמצא כי מפוליזומאב הפחיתה את מספר ההתלקחויות ואת השימוש בקורטיקוסטרואידים פומיים בחולי אסתמה חמורה, בעלי פנוטיפ אלרגי ושאינו אלרגי

שיעול, מחלת אסתמה, בדיקה על ידי רופא (צילום: אילוסטרציה)

קיימים נתונים מוגבלים מהעולם האמיתי על מפוליזומאב בטיפול בחולים עם אסתמה קשה ופנוטיפים אלרגיים ושאינם אלרגיים. במחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת Journal of Asthma and Allergy, ביקשו החוקרים לבחון את היעילות של טיפול עם מפוליזומאב בחולים עם אסתמה קשה עם פנוטיפים אלו.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה בוצע שימוש בנתוני תביעות מנהליות ממסג הנתונים של Optum Research. המטופלים שנכללו במחקר היו בני 6 שנים לפחות החולים באסתמה, וקיבלו לפחות 2 מרשמים או טיפולים במפוליזומאב לאחר תאריך המדד הראשוני. תאריך זה הוגדר כתאריך הרישום או המתן האשוני של מפוליזומאב (ינואר 2016-דצמבר 2018). לאחר מכן, המטופלים חולקו לשתי קבוצות: אסתמה אלרגית ולא אלרגית, על סמך קודי אבחון, שימוש בתרופות ותוצאות בדיקות מעבדה. התוצאים במחקר כללו שיעור התלקחויות הקשורות לאסתמה ושימוש בקורטיקוסטרואידים פומיים ב-12 החודשים שלפני (תקופת בסיס) ואחרי (תקופת מעקב) התחלת הטיפול במפוליזומאב. המחקר הסתיים בדצמבר 2019.

בסך הכל, 240 (44.6%) חולים נכללו בקבוצת האסתמה האלרגית, בעוד ש-298 (55.4%) חולים נכללו בקבוצת האסתמה שאינה אלרגית. תוצאות המחקר הדגימו כי המספר הממוצע של התלקחויות הקשורות לאסתמה ירד באופן מובהק מתקופת הבסיס, הן בקבוצת האסתמה האלרגית והן בקבוצת האסתמה שאינה אלרגית (3.2 (סטיית תקן 2.5) ל-2.1 (סטיית תקן 2.1); p < 0.001 ו-2.5 (סטיית תקן 2.2) ל-1.7 (סטיית תקן 1.9); p < 0.001, בהתאמה). המספר הממוצע של תביעות קורטיקוסטרואידים פומיים מבתי המרקחת ירד באופן מובהק ב-33.3% בקבוצה האלרגית וב-41.4% בקבוצה הלא-אלרגית, מתקופת הבסיס ועד תקופת המעקב (p < 0.001). בנוסף, המינון היומי הממוצע של קורטיקוסטרואידים פומיים ירד ב-30.6% בקבוצה האלרגית וב-45.4% בקבוצה הלא-אלרגית (p < 0.001), יחד עם הפחתה במספר הממוצע של שימושים קצרי טווח בקורטיקוסטרואידים פומיים, שירד ב-44.9% וב-41.8%, בהתאמה (p < 0.001). לא נצפו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בהפחתת מספר ההתלקחויות, תביעות קורטיקוסטרואידים אורליים מבתי המרקחת ושימושים קצרי טווח בקורטיקוסטרואידים (מתקופת הבסיס ועד תקופת המעקב).

החוקרים מסכמים כי מפוליזומאב הפחיתה באופן מובהק את מספר התלקחויות במחלת האסתמה, ואת השימוש בקורטיקוסטרואידים פומיים בחולים עם אסתמה אלרגית ולא אלרגית. נתונים אלו מצביעים על כך שמפוליזומאב מציעה יתרונות בעולם האמיתי בטיפול באסתמה חמורה, ללא קשר להאם למטופל פנוטיפ אלרגי.

מקור:

Silver, Jared, Andrea Steffens, Benjamin Chastek, and Arijita Deb. “Real-World Effectiveness of Mepolizumab in Patients with Allergic and Non-Allergic Asthma.” Journal of Asthma and Allergy 17 (2024): 261–71. doi:10.2147/JAA.S444693.

נושאים קשורים:  The Way To Remission In Severe Asthma,  מחקרים,  אסתמה,  מיניות קומפולסיבית,  קורטיקוסטרואידים