• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מיקרוביוטה

גורמי סיכון סביבתיים ופגיעות לזיהומים של דרכי האוויר

מחקר פרוספקטיבי שבוצע בילדים בחן את ההשפעה של גורמים סביבתיים שונים בתחילת החיים על הרכב ויציבות המיקרוביוטה של דרכי האוויר ואת הקשר עם זיהומים בשנה הראשונה לחיים

ייתכן ולגורמים מיילדותיים ובתר-מיילדותיים ישנה השפעה על הרכב המיקרוביוטה של דרכי האוויר בתחילת החיים. החוקרים שיערו כי ההרכב וההתפתחות של המיקרוביוטה של דרכי האוויר בילדות משפיעים על יציבות המיקרוביוטה ויכולים להגן מפני זיהומים של דרכי האוויר בהמשך החיים.

מטרת מחקר זה הייתה לבחון גורמים סביבתיים נפוצים ובכלל זה אופן הלידה, סוג האכלה, חשיפה לאנטיוביוטיקה ומצבי צפיפות והקשר בינם לבין הבשלת ויציבות המיקרוביוטה של דרכי האוויר בשנה הראשונה לחיים.

המחקר בוצע בתבנית עוקבה פרוספקטיבית ב-112 ילדים. בוצע אפיון מיקרוביוטה אורכי מדגימות נזופרינקס החל מהלידה (11 רגעי דגימה עוקבים ולכל היותר שלוש דגימות של דרכי האוויר בכל ילד, בסך הכל 1,121 דגימות) באמצעות ריצוף אמפליקון של גן ה-16S-rRNA.

באמצעות אלגוריתם למידת מכונה מבוסס מיקרוביוטה, החוקרים מצאו כי ילדים החווים שיעור גבוה יותר של זיהומים בדרכי האוויר בשנה הראשונה לחיים מדגימים התפתחות מיקרוביוטה לקויה החל מהחודש הראשון לחיים לעומת קבוצת הביקורת (ילדים עם 0-2 זיהומים בשנה הראשונה לחיים). התהליך השונה של הבשלת המיקרוביוטה נמצא כקשור בירידה ביציבות קהילת החיידקים, הפחתה ממושכת של זני Corynebacterium ו-Dolosigranulum, העשרה של Moraxella מוקדם מאוד בחיים והעשרה של Neisseria ו-Prevotella spp בהמשך. גורמים המעודדים מסלולי התפתחות לקויים אלו היו אופן הלידה, האכלת הילוד, צפיפות ושימוש באנטיביוטיקה.

המחקר מרמז כי גורמים סביבתיים משפיעים על התפתחות המיקרוביוטה ומובילים לעמידות בפני זיהומים של דרכי האוויר. ממצאים אלו תומכים בסברה כי מיקרוביוטה מתווכת בין גורמי סיכון סביבתיים בתחילת החיים ופגיעות לזיהומים של דרכי האוויר בשנה הראשונה לחיים.

מקור: 

Bosch, A.A.T.M. et al.  (2017) American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 196(12)

נושאים קשורים:  מיקרוביוטה,  זיהומים בדרכי האוויר,  גורמים סביבתיים,  מחקרים
תגובות